Noa Rideklub

banner 15

Vedtægter


Noagård Rideklub Klublove af 4.11.93


§ 1. Klubbens navn er Noagård Rideklub (fork. NOA) Klubbens hjemsted er Skælskør Kommune – nu Slagelse Kommune.

§ 2. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt.

§ 3. Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4. I rideklubben kan optages senior- og junior-medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog §8.
Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.
Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen.
Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.
Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar.

§ 4 A. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.
Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.

§ 5. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 6 A. Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 6 B. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder.

På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.


§ 6 C. I det af §6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).


§ 7. Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent helårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar. For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 1. januar. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kam kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.


§ 8. Klubbens anliggender varetages af en bestyrelses på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamling vælges bestyrelsen og 2 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Juniorerne alene vælger 1 juniorrepræsentant. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år, de vælges. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant samt juniorsuppleanter, første gang efter lodtrækning. I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.
Følgende kan ikke vælges til bestyrelsen: Ejere og forpagtere, samt disses ægtefæller og samlevere, bestyrelsesmedlemmer af selskabet. Der kan max vælges 2 ansatte på noagaard ridecenter, til bestyrelsen.


§ 9. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen indkaldes skriftlig med min. flg. dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Rapport fra udvalgene:
   1. Forretningsudvalg – herunder økonomisk rapport
   2. Juniorudvalg
 4. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.    


§ 10. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/-næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 11.


§ 11. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Der indkaldes til Generalforsamling via. opslag i staldene på NOAGÅRD samt ved opslag på NOARIDEKLUB's hjemmeside: www.noarideklub.dk
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før.
Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag skriftlig meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.
Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant.
 10. Valg af 1 revisorer
 11. Eventuelt.

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6 B og 6 C. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 12. Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.


§ 13. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte revisorer.
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.


§ 14. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.
Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning.
I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.


§ 15. Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.
Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.
Ophører klubben med at eksistere, tilfalder den eventuelle formue idræts-og ungdomsarbejdet i Slagelse Kommune.

 

Således vedtaget med ikrafttrædelse d.d. på den stiftende generalforsamling den 4. november 1993.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.